Make your own free website on Tripod.com
61.jpg
Základné vlastnostl:           

• Indikácia stavu nabitia batérie         
• Indikácia intenzity signálu                 
• Veľký, plne grafický displej                  
• Hodiny a budík                 
• Pamä» v SIM karte (100 miest)         
• 50 pamä»ových miest v telefóne        
• Pamä» 10 naposledy volaných a 10 naposledy príjatých čísiel                
• Pamä» na 10 neodpovedaných hovorov     
• Moľnos» skrátenej voľby pouľitím tlačidiel 1 aľ 9  
• Prijatie hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla   
• Automatické opakovanie voľby pri obsadenom účastníkovi                
• Meranie díľky prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov          
• Moľnos» povolenia zobrazi» (utaji») vlastné telefónne číslo na displeji volaného
• Moľnos» zablokovania tlačidiel
• Moľnos» výberu z desiatich jazykov menu
• Kalendár s moľnos»ou vkladania poznámok k jednotlivým dňom
• Moľnos» vibračnej signalizácie prichádzajúceho hovoru (pomocou batérie)
• Slovenské menu
• Kalkulačka
• Moľnos» rozdelenia čisiel vtel. zozname do 5 skupín a ku kaľdej priradi» inú melódiu zvonenia prichádzajúceho hovoru
• Výber z 35 druhov zvonení
• Moľnos» výberu z 5 reľimov správania sa telefónu (tichý, schôdza, normál...)
• Tri druhy hier (Pexeso, Logika, Had)
• Moľnos» dátového a faxového prenosu
• Moľnos» bezdrôtového prepojenia telefónu s osobným počítačom, tlačiarňou, alebo iným telefónom pomocou
 infračerveného portu
• Moľnos» konferenčného hovoru

Prísluąenstvo - ątandardná výbava

• Cestovný nabíjač
• ątandardná batéria
• Návod na obsluhu

Ďaląie prísluąenstvo

• Montáľna súprava
• Ľahká montáľna súprava
• Stolový nabíjač
• Cestovný nabíjač
• CL adaptér • Ľahký drľiak • Externý mikrofón a slúchadlo • Batéria 900 mAh Lilon • Batéria 900 mAh NiMH • Batéria 1500 mAh Lilon • Vibračná batéria 900 mAh NiMH • Drľiak na opasok • Súbor mobilných dátových programov Nokia Technické parametre: Veľkos» SIM karty .................... Plug in Veľkos» displeja ..................... 3 x 11 znakov ątandardná batéria ................... 900 mAh Lilon Celková hmotnos» ..................... 137 / 167 g (900 mAh Lilon / 900 mAh NiMH) Rozmery (v x ą x h) .................. (130 x 47 x 28 mm) Vysielací výkon ...................... 2 W Pohotovostný reľim (900 / 1500 mAh) .. od 60 / 100, do 270 / 450 hod. Čas hovoru (900 / 1500 mAh) .......... od 180 / 300, do 300 / 480min. PCMCIA pripojenie .................... 9600 bps